Chi tiết 10 điểm mới của Luật Đấu thầu 2023!

 Ngày 23/06/2023, Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội thông qua bao gồm 10 Chương và 96 Điều. So với Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 có những điểm mới được thay thế, bổ sung so với quy định hiện hành. 


Dưới đây là 10 điểm mới tiêu biểu của Luật Đấu thầu 2023:

  1. Bổ sung phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu. Bổ sung thêm đối tượng áp dụng tại điểm a khoản 2 Điều 2.
  2. Sửa tiêu chí xác định tư cách hợp lệ nhà thầu, nhà đầu tư. Bổ sung nội dung về việc hộ kinh doanh được đưa vào là đối tượng tham gia hoạt động đấu thầu
  3. Quy định mới về trường hợp hủy thầu. Được phân chia rõ ràng cho đối tượng nhà thầu và lựa chọn đầu tư
  4. Quy định chi tiết về ưu đãi trong mua thuốc. Có những nội dung đổi mới về các loại thuốc có xuất xứ Việt Nam, ưu tiên nhà thầu Việt Nam trong các gói thầu mua sắm thuốc. 
  5. Sửa đổi mức đảm bảo dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu. Thay đổi mức đảm bảo dự thầu đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu ≤ 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu ≤ 10 tỷ đồng và một số gói thầu khác. 
  6. Thời hạn hoàn trả đảm bảo dự thầu được rút ngắn còn 14 ngày. 
  7. Điều chỉnh các trường hợp vi phạm đối với chuyển nhượng thầu. Thay vì quy định theo khung cứng như trước đây thì Luật Đấu thầu 2023 quy định giao trách nhiệm cho chủ đầu tư và tư vấn giám sát trong vấn đề này
  8. Bổ sung thêm vào nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cho phép tùy chọn mua thêm đến 30% khối lượng tương ứng trong hợp đồng khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
  9. Quy định về việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu. bổ sung thêm một số quy định mới về việc kiểm tra hoạt động đấu thầu và giám sát hoạt động đấu thầu, nhằm đảm bảo công tác đấu thầu được minh bạch, công bằng.
  10. Đấu thầu qua mạng được áp dụng với tất cả các gói thầu từ năm 2025.

Không có nhận xét nào