06 bước thực hiện quy trình Đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu 2023!

 Đấu thầu rộng rãi là một hình thức đấu thầu phổ biến và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn áp dụng. Vậy theo Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu rộng rãi được quy định như thế nào?DauThau.info giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Đấu thầu 2023, quy định về những gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì đấu thầu rộng rãi được áp dụng đối với tất cả các gói thầu, trừ các trường hợp gói thầu áp dụng theo các hình thức: Đấu thầu hạn chế, Chỉ định thầu, Đàm phán giá,...

Về quy trình đấu thầu rộng rãi, theo Luật Đấu thầu 2023 (khoản 1 Điều 43) quy định có 06 bước cơ bản: 

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu
Bước 4: Thương thảo hợp đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có)
Bước 6: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Không có nhận xét nào