Một số lưu ý về đảm bảo dự thầu, nhà thầu cần nắm!

 Khi tham dự các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh đều phải thực hiện đảm bảo dự thầu cho gói thầu. Vậy cần lưu ý gì về đảm bảo dự thầu?


Theo quy định mới tại Luật Đấu thầu 2023, giá trị đảm bảo dự thầu được quy định như sau:

  • Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng;
  • Từ 1,5% đến 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu không thuộc trường hợp quy định tại điểm trên;
  • Từ 0,5% đến 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh áp dụng đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Khi thực hiện đảm bảo dự thầu cho gói thầu, cần lưu ý các nội dung dưới đây:

  • Không cần thực hiện đính kèm đảm bảo dự thầu với gói thầu nhỏ hơn 10 triệu đồng.
  • Hiệu lực của đảm bảo dự thầu = Hiệu lực của hồ sơ dự thầu + 30 ngày.


Không có nhận xét nào